Huisregels


 • Komt u halen of brengen, meldt u zich dan eerst bij de beheerder. Zo weten wij wie er op het terrein is.
 • Het stallingsbewijs dient altijd getoond te worden.
 • U kunt uw voertuig onbeperkt halen of brengen tijdens openingstijden in de stallingsperiode. U hoeft dit niet van tevoren te melden (dit mag uiteraard wel).
 • Indien het noodzakelijk is dat wij de stalling buiten openingstijden voor u openen, rekenen wij hiervoor € 75,-.
 • Bij het aanbieden van uw voertuig voor stalling, dient het voertuig te zijn ontdaan van alle ontvlambare en ontplofbare stoffen en zaken, zoals gasflessen, de accu en de batterijen.
 • Indien nodig, kunnen wij uw accu een boost geven. Apparatuur hiervoor is in de stalling aanwezig.
 • Stallen is geheel op eigen risico dus uw voertuig dient te allen tijde goed verzekerd te zijn. 
 • De beheerder en ieder ander door de beheerder aangestelde persoon is in geen enkel geval aansprakelijk voor diefstal van of uit het zich in de stalling of op de bijbehorende terreinen bevindende voertuig en evenmin voor aan of in het voertuig berokkende schade.
 • Middels ondertekening van de stallingsovereenkomst vrijwaart u de beheerder tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake schade, welke door hem of door het voertuig is berokkend, daaronder begrepen de schade die mocht zijn ontstaan tijdens het beheerderswege verzorgde vervoer van het voertuig binnen de stalling.
 • Wij brengen u via facebook op de hoogte van belangrijke zaken met betrekking tot de stalling (bv. wijziging openingstijden etc.).
 • Adreswijzigingen of verandering van voertuig dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 • Indien u een nieuw voertuig heeft, dient u kenmerken en het gewijzigde kenteken aan ons door te geven.
 • De stallingsovereenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij voor het verstrijken van een periode van 12 maanden de stallingsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden schriftelijk is opgezegd door de gebruiker/de persoon met wie de stallingsovereenkomst is gesloten. Bij tussentijdse opzeggingen is restitutie naar rato niet mogelijk.

Heeft u een vraag? 
Neem dan hier contact met ons op!